Committee members:
Guangzhong Chen, Chair
Wenting Chen, secretary
Dr. Yueh-Ting Lee
Jing Deng Meyer
Glen Wang

Contact person:
Dr. Yueh-Ting Lee
419-530-2347
yt.Lee@utoledo.edu